Članstvo

Članstvo u FLAG mreži

Članovi FLAG mreže mogu biti priznati FLAG-ovi, lokalne inicijative kojima je odobrena pripremna potpora u okviru Operativnog programa, tijela državne uprave, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, obrazovne, znanstvene i stručne ustanove u području ribarstva, fizičke i pravne osobe iz područja ribarstva, udruge/zadruge/klasteri/komore vezane uz ribarstvo i ostali relevantni dionici uključeni u provedbu lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice u ribarstvenim područjima. Članstvo u mreži je dobrovoljno.

Prijave za članstvo u FLAG mreži podnose se elektroničkim putem na obrascu.

Ispunjeni obrazac za prijavu za članstvo u FLAG mreži pošaljite na adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr kako bi Jedinica za potporu FLAG mreži utvrdila prihvatljivost i potvrdila članstvo sukladno odredbama Pravilnika o nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu.

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva

Lokacija: Alexandera von Humboldta 4b, 10 000 Zagreb
Adresa za slanje pošte: Ulica grada Vukovara 78, 10000, Zagreb, Croatia
Telefon: (01) 6443 185
Fax: (01) 6443 200
E-mail: eufondovi.ribarstvo@mps.hr

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Europska unija
Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Republika Hrvatska